برچسب: شرمجلسی

جلسه شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرمجلسی با نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی

به گزارش پایگاه خبری جارچی مبارکه به نقل ازروابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی درروزشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹شهردار،رئیس واعضای شوای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)درراستای پیگیری مشکلاشهروخدمات موردنیازشهروندان بادکتر صالحی نماینده مردم شهرستان…