زهرا عبداللهی،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:روزه‌داران برای آسیب ندیدن

سیستم ایمنی، اصول تغذیه‌ای را برای سحر و افطار رعایت کنند.

 

هیچ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اى ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ ﺧﻄـﺮ روزه دارى و اﻓﺰاﻳﺶ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎرى ﻛﻮوﻳـﺪ ١٩ دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ

 تمامی اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ ﻛﻤﺘـﺮ از 65 ﺳـﺎل ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮارد ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻰ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اى ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮند

 ﺑﻴﻤﺎراﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺷـﺪه اﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮند

بیمارانیﻛـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ وﻳـﺮوس ﻛﺮوﻧـﺎ ﺷـﺪه و ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد،

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 6 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﻴﻤﺎرى اﻗﺪام ﺑﻪ روزه دارى ﻧﻜﻨﻨﺪ

 در ﺳﺎﻋﺎت روزه دارى ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎرى ﻣـﺪت آن ﺣـﺪود 16 ﺳـﺎﻋﺖ است،

ﮔﺮﺳـﻨﮕﻰ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮ و اﻓﻄـﺎر و

ﻳـﺎ ﺣـﺬف ﻳﻜـﻰ از وﻋـﺪه ها بـﻪ وﻳـﮋه وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗتضعیف سیستم اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺷﺪه

و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ ١٩ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ

 روزه دارى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ کاهش ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎى التهابی وتنظیم سیستم اﻳﻤﻨـﻰ ﺑـﺪن ﺷـﻮد.

 

اخبارمرتبط:

اعلام ساعات فعالیت بعضی از صنوف در ماه مبارک رمضان

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

مجوز فعالیت

بانک پاسارگاد             بانک سامان               سازمان نظام صنفی               شورای عالی انفورماتیک            بانک ملت      logo-samandehi