مصاحبه با آقای کریم یزدانی
یکی ازاعضای شورای دوره سوم سابقه۶سال خدمتی صادقانه وتلاشی مضاعف جهت ایجادرفاه برای مردم روستا،عضوافتخاری مددکارترویجی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ویکی ازاعضای داوطلب جمعیت هلال اهمرسازمان داوطلبان وعضوهیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی توحیدخولنجان وسابقه ۳۴ماه جنگ درجبهه تحمیلی حضوردرعملیات والفجر۴وبدرویکی از اعضای شورای اسلامی دوره پنجم

۱-یک عضوشورا بایدچه خصوصیاتی داشته باشد؟آیااین خصوصیات رادارید؟

مردم دارومردم مدارباشددرهمه زمینه هابا مردم وافرادی که تخصص های لازم را دارندمشورت وخدمتگذاری بی منت ،
تفاهم وهمدلی اعضای شورابادهیاری،
استفاده ازروش هاوفنون علمی دراداره روستا،
خدمت رسانی یکسان به تمام نقاط روستا،
بررسی وشناخت کمبودها،نیازهاونارسایی های اجتماعی وفرهنگی،
برگزاری جلسات هفتگی وارائه ترازمالی شورا،
هدف خدمت رسانی برای رضای خدا بعدمردم باشد،
صبروتحمل کافی دربرخورد باناملایمات داشته باشد.


۲-راهکارهای شمابرای ایجاددرآمدهای پایدار برای روستا چیست؟

زمانی که بودجه واعتباربه روستاتعلق گرفت از مردم وافرادباتجربه مشورت بگیریم ومشورت پذیرباشیم.

۳-مبنای شمابرای تقسیم بودجه دربین محلات مختلف روستاچیست؟

به طوریکسان وعادلانه برای رسیدگی به کل روستابرنامه ریزی شود.

۴-راهکارهای شمابرای جذب مشارکت بانوان درمسائل روستاچیست؟؟

بایدچندمشاورخانم داشته باشیم تادرجلسات حاضرشود ونقطه نظرات بانوان روستارا انتقال دهد.

۵- طرح های موفق انجام شده درادوار گذشته روستارانام ببرید؟

دردوره خودم دوره سوم
-تکمیل بلوارامام خمینی(ره)
-آزادسازی معابر
-جدول گذاری کانیوو وآسفالت معابر
-جدول گذاری بلوارشهیدان رجائی وباهنر
-احداث پل ورودی روستا
-لوله کشی آب فضای سبز
-تکمیل تجهیزات پارک محله ای
-تکمیل فرهنگسراج
-تکمیل مسجدآجری
-تکمیل حسینیه سیدالشهدام
-بهسازی ساختمان بسیج
-‌تعمیرات مهدقرآن


۶-آسیب های جدی مدنظرشما درفضای فعلی روستاچیست؟راهکارارائه بدهید.

موادمخدروپدیده اعتیادکه باعث ورود سرمایه هایی نامشروع درسیستم اقتصاد،هزینه هایی ناشی که لطماتی به بسیاری ازخانواده هاواختلال دربنیان های خانواده واردمیکند.وموادمخدر واعتیاددیگریک آسیب اجتماعی نیست،بلکه یک بحران اجتماعی است وانشالله بایدباهمفکری ومشورت دیگراعضای شورا به این موضع رسیدگی کنیم تابتوان مساله را حل کرد.

۷-اولویت های کاری وموضوعات پراهمیت روستا درصورت ورودشمابه شورای روستا چیست؟

-احداث سالن ورزشی برای آقایان وبانوان
-ایجادطرح هادی مناسب زیرساخت های روستا
-رسیدگی به بحث اشتغال جوانان روستا از طریق ادارجات ،کارخانجات وشرکت های صنعتی که نیروی کاری بومی منطقه باشد.


وامادرپایان بایدمردم کسی را انتخاب کنندکه علاوه براصلح وشایسته بودن وقت گذاروعدالتخواه برای ایجادرفاه روستاومردم باشد.

 

 

 

مصاحبه با آقای جمال توکلی فرزند (محمدعلی) دارای مدرک تحصیلی مهندسی برق قدرت،یکی ازاعضای شورای اسلامی دوره پنجم ،روستای اراضی
۱—رزومه فعالیت های خودرا بطور خلاصه بیان کنید.

-فعالیت های روستایی که میتوان نام برد،ازسال۱۳۷۷درمغازه پدری مشغول به نانوایی بودم تاسال۱۳۸۸که به دانشگاه رفتم.
پس ازآن به علت آزادنبودن وقت مشغول به برخی کارهای پاره وقت در روستا ودرشهرکاشان ازجمله نقاشی ساختمان وتعمیرات سیستم های اداری،کامپیوتری وموبایل شدم.پس ازپایان سال۸۹وابتدای سال۹۰درپارک های شهرستان ازجمله گل نرگس وسرارود مشغول به اجرای سیستم های روشنایی وخورشیدی شدم.
درسال۹۴درزمینه روابط عمومی به مدت ناچیزی به علت شرایط مکانی درتهران باکمپانی baxter medicim  فعالیت نموده ودرزنجیره تامین وتدارکات درهمایش های خون وسرطان بیمارستان محک واقع در دارآباد وهمایش تجهیزات پزشکی درشهرک غرب انجام فعالیت های بازاریابی بودم.
باتوجه به شاخه فنی مهندسی درهنرستان سمابه عنوان مدرس دروس تخصصی مشغول به تدریس می باشم.

۲-شورای اسلامی بایدچه خصوصیاتی داشته باشد؟آیااین خصوصیات را دارید؟


-ازدیدگاه بنده باید دارای روحیه فداکاری
-رسیدگی وپیگیری به کارهای ارباب رجوع
-متقاعدکردن مردم
-مدیریت منابع
-حساس به شرایط بحرانی ودارای توانایی مدیریت بحران
-به روز واستفاده از فناوری روز برای حل مسائل
-روحیه عمرانی وآبادانی برای تمام اقشار
-منصف،صادق،متعهد دارای پشتکارواراده

۳-راهکارهای شمابرای ایجاددرآمدهای پایداربرای روستا چیست؟

-متاسفانه درسال های اخیربحران اقتصادی رابه شدت تحمل کرده ایم اما در راستای رقابت بااین بحران میتوان راهکارهایی از امتیازاتی که روستا نسبت به شهردارد،استفاده کرد.
-فروش محصولات ارگانیک روستا ازطریق سامانه روستایی وبرند کردن روستا
-ایجادروحیه تولیدمحتوا وهمچنین ساخت تبلیغات برای محصولات کشاورزی،دامداری،صنایع دستی وصنعتی روستا
-گام برداشتن درحوزه فناوری اطلاعات هماهنگ بادولت الکترونیک

۴-مبنای شمابرای تقسیم بودجه دربین محلات مختلف روستاچیست؟

-مبنای تقسیم بودجه طرح های عمرانی وفرهنگی برای روستابرحسب آمارونفوس وهمچنین اهمیت راهبردی ومنافع مردم روستااست،شایدتاکنون این مورد رعایت نشده باشدولی دراین مورد سعی  می شود کوتاهی که درمحله هاشده جبران شود.

۵-سه طرح موفق انجام شده درادوار گذشته شورای روستا را نام ببرید؟

-طرح های زیادی راشوراهای دوره های قبل رقم زدند درزمینه عمران می توان به احداث مسیرآب،فرهنگسرا،دارالقرآن
-درزمینه فرهنگی،آموزشی:توسعه فنی حرفه ای درروستا،مقیدنمودن احزاب مختلف
-درزمینه توسعه اقتصادی:ایجادمکان تولیدی برای روستا

۶-آسیب های جدی مدنظرشمادرفضای فعلی روستا چیست؟راهکارارائه بدهید.

آسیب های جدی روستا،شامل آسیب های اجتماعی،فرهنگی وزیرساختی وتاحدودی آموزشی وبهداشتی رانیز می توان قلمدادکرد.متاسفانه بارشد بی رویه اعتیاداعتیاد ومرگ ومیر آماربه شدت خطرناکی حاصل شده تاجایی که اعتیاد افراد بالای۳۵سال رانیز گرفتارخودکرده ومرگ ومیر ناگهانی براثر بیماری ناشناخته فرد که سن مرگ ومیر را به ۵۰سال کاهش داده.

۷-اولویت های کاری وموضوعات پراهمیت روستا درصورت ورود شما به شورای روستاچیست؟

-آسایش روانی درجهت تامین ومصرف بودجه،بهبود شرایط بهداشتی،آموزشی وبالابردن سطح کیفیتی،اجتماع روستایی تانهایتا روستایی سالم داشته باشیم.

 

مصاحبه بارسول چوپانی یکی ازاعضا شورای اسلامی دوره پنجم روستای اراضی

۱-اهداف خودرا به طورخلاصه بیان کنید؟
-انجام وظیفه وخدمت برابرانتظارات مردم
-خودداری ازوعده های غیرعملی ودروغین
-ترتیب برگذاری جلسه تحت عنوان جلسه های هم فکری وهم ارزشی روستا(مشاوره ازمردم که منتخب خودمردم روستا می باشد.)
-فرهنگ سازی درزمینه همکاری برای جمع آوری زباله ها ونظافت معابر
-دعوت ازمدیران دستگاهی،استان وشهرستان به مناسبت های مختلف برای دیدارمردم وبررسی کمبود ها ونیازهای روستا
-بررسی کمبودهای تفریحی،ورزشی آقایان وبانوان
-بررسی مشکلات وکمبود هاونیازهای مدارس ونوجوانان وجوانان درحال تدریس
-ایجاداشتغال وبه کارگیری نیروهای بومی روستا جهت کارهای عمرانی وفضای سبز
-وحدت ویکپارچگی بین مردم
-برقراری مراسم مذهبی وایجادوحدت وهمدلی بین هیئت های مذهبی

۲-چه راهکاری برای افزایش مشارکت مردم درتصمیم گیری های مدیریت روستا دارید؟

-برگزاری نشست های صمیمی بین اعضای شورا ومردم وانجام طرح نظرسنجی ازمردم جهت رفاه وپیشرفت روستا،الگو برداری ازشهرهای پیشرفته وحتی جهان جهت اجرای طرح ها.

سخن آخر
شورا بایدنیتش خدایی باشد،برای قدرت نباشدبلکه برای خدمت باشد وتمام تلاشم را جهت ارتقا روستا به کار خواهم گرفت واز حضور پرشکوه مردم درانتخابات تشکرمی کنم.

 

خبرنگار:وجیهه چوپانی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

مجوز فعالیت

بانک پاسارگاد             بانک سامان               سازمان نظام صنفی               شورای عالی انفورماتیک            بانک ملت      logo-samandehi